Ban VHXH – HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa đến giám sát Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *