Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 13/06/2016)