Nông nghiệp bền vững – Kỳ 2 tháng 05/2018: Tưới nước tiết kiệm cho vườn xoài vùng ven biển

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 2 tháng 05/2018: Tưới nước tiết kiệm cho vườn xoài vùng ven biển