Hành trình văn hóa Việt – Tập 34: Nghệ thuật nhạc ngũ âm và trống Chhay – Dam

Hành trình văn hóa Việt – Tập 34: Nghệ thuật nhạc ngũ âm và trống Chhay – Dam