Nông nghiệp bền vững – Kỳ 4 tháng 12/2017: Nhu cầu nghiên cứu mới về quản lý dịch hại trên lúa

Nông nghiệp bền vững – Kỳ 4 tháng 12/2017: Nhu cầu nghiên cứu mới về quản lý dịch hại trên lúa