Nông nghiệp an toàn – Kỳ 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng nông dược đầu vụ hè thu

Nông nghiệp an toàn – Kỳ 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng nông dược đầu vụ hè thu