Người đưa tin 24G (6g30 ngày 11/01/2018)

Người đưa tin 24G (6g30 ngày 11/01/2018)