Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2018 đảm bảo chất lượng

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2018 đảm bảo chất lượng

Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11/2018, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư phải đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.