Nông thôn ngày nay: Cựu chiến binh, lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Cựu chiến binh, lực lượng chính trị nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới