Quốc phòng toàn dân: Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ

Quốc phòng toàn dân: Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ