Người đưa tin 24G (18g30 ngày 27/12/2016)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 27/12/2016)