Người đưa tin 24g (18g30 ngày 28/08/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 28/08/2016)