Nông nghiệp bền vững – Kỳ 3 tháng 12/2017: Giải pháp chăn nuôi gia cầm bền vững