Bình Minh khắc phục hạn chế sau kiểm điểm

          Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban thường vụ cấp huyện thành phố và tương đương theo tinh thần nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV BCH TW khóa XI, Bình Minh là địa phương thực hiện đầu  tiên ở tỉnh Vĩnh Long vào khoảng giữa tháng 9 năm 2012. Ngay sau khi kiểm điểm xong, Bình Minh đã xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Qua thực hiện kế hoạch này bước đầu cho thấy một số chuyển biến đáng kể.

 

 

           Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban thường vụ thị ủy Bình Minh theo nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành trung ương khóa XI, Ban thường vụ thị ủy đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phân công thường vụ cấp ủy chỉ đạo theo dõi việc khắc phục từng nội dung.

          Bên cạnh những ưu điểm cần phát huy thì có 9 nội dung hạn chế, khuyết điểm mà các cấp ủy Bình Minh tập trung khắc phục.

          Các giải pháp được tập trung thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế như chậm so với kế hoạch trong lãnh đạo triển khai, quán triệt, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ; hoặc công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, còn một số đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng. Ý thức tổ chức kỷ luật không nghiêm… Một số tổ chức Đảng chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ, còn để xảy ra tố cáo không đúng sự thật…

          Những hạn chế này đến nay đã được khắc phục tốt. Việc triển khai quán triệt chỉ thị nghị quyết được xây dựng cụ thể, đúng thời gian quy định. Tinh thần thái độ học tập chỉ thị, nghị quyết của đoàn viên, hội viên được nâng lên rõ rệt. Chất lượng được nâng lên thể hiện qua hiệu quả việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp mình và cấp trên, thể hiện qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân… 

          Đối với tình trạng bỏ sinh hoạt, công tác, dẫn đến vi phạm kỷ luật, có cả xin ra khỏi Đảng… Ban thường vụ thị ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện quy định 101 về nêu gương trong cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nội dung sát thực… Đến nay đã giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ, không còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt và xin ra khỏi Đảng…

 

 

          Ban thường vụ thị ủy cũng đã tăng cường nhiều giải pháp để khắc phục đối với vấn đề thiếu tập trung trong kiểm tra, giám sát, chưa chủ động đấu tranh ngăn ngừa cán bộ có biểu hiện vi phạm dẫn đến phải xử lí kỷ luật. Hoặc công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và phòng chống tham nhũng có lúc chưa thường xuyên, liên tục ; thực hiện các giải pháp phòng ngừa ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lí sử dụng đất đai… còn lỏng lẻo, công tác tự thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lí hành vi tham nhũng lãng phí còn chậm…

          Qua đợt kiểm điểm, Ban thường vụ thị ủy cũng đã chỉ đạo dân vận, mặt trận và các đoàn thể tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, khắc phục việc đánh giá phân loại hàng năm chưa thật sát đúng.

          Qua triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, từng tổ chức đoàn thể đã nỗ lực thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tập trung hoạt động đi vào thực chất, khắc phục tốt tình trạng đánh giá phân loại thiếu chính xác trước đây.

          Đến nay, Ban thường vụ thị ủy Bình Minh cũng đã chỉ đạo thực hiện xong  công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lí, nhằm hướng đến khắc phục tình trạng nguồn cán bộ cơ sở còn mỏng.

          Cùng với những nỗ lực nhằm khắc phục các hạn chế sau kiểm điểm, Bình Minh cũng đã cơ bản triển khai thực hiện xong 3 nhóm giải pháp chính yếu nhằm giải quyết một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng chung hiện nay theo tinh thần nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW khóa XI. Qua đó đã cơ bản giải quyết tốt các vấn đề về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng ; về cơ chế chính sách ; đặc biệt giải quyết khá tốt vấn đề về giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…

          Với những nỗ lực và quyết tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ IV vừa qua, hy vọng Bình Minh sẽ tạo được nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương./.

          Hoàng Thy

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb