Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

 Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Bí  thư Trung ương Đảng về việc “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, vừa qua Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành”.

Mục đích của nêu gương là nhằm phát huy vai trò tự giác, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”

 
 
 

 

Quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tỉnh ủy Vĩnh Long xuất phát từ những hạn chế khi thực hiện cuộc vận động.

Những năm qua, cuộc vận động này mặc dù đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn xã hội. Nhưng thực tế cho thấy, những tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phần lớn là đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quần chúng, là cán bộ nghỉ hưu. Còn gương điển hình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương chức, đương quyền thì rất ít.

 Nghị quyết 12, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đang được triển khai thực hiện, chỉ ra ba vấn đề có tính cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng là vấn đề bức xúc cần phải tập trung giải quyết.

Trong 4 giải pháp chu yếu để thực hiện “ Một số vấn đề cấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” thì nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh” được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu.

 Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng ta, là công việc thường xuyên như “ người ta rửa mặt hàng ngày” . Người chỉ rõ : Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm cho phần tốt trong mỗi con người nẩy nở, làm cho phần xấu mất đi, làm cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tự phê bình và phê bình để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, để các tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thiện mình hơn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Nghị quyết 12 xác định, tự phê bình và phê bình là một trong các biện pháp giải quyết ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cấp trên gương mẫu tự phê bình và phê bình trước để cho cấp dưới noi theo.

Thực hiện quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghị quyết 12, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ tháng 8 năm 2012, các cấp ủy Đảng của tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy gương mẫu thực hiện trước. Nội dung kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm. Trong đó có vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ”, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Với tinh thần thẳng thắn, chân tình, nhìn thẳng vào sự thật, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã làm rõ hơn, sâu hơn về những ưu, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong ban thường vụ Tỉnh ủy trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng. Nhất là về trách  nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 Sự tiên phong gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã tạo niềm tin cho cấp dưới noi theo. Tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp huyện- thành phố và tương đương cũng đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình về trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình cấp tỉnh và cấp huyện, trong những ngày qua, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy cấp cơ sở trong toàn tỉnh cũng bước vào đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình.Sự tiên phong gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đồng chí lãnh đạo cấp trên có tác động rất lớn đến nhận thức va hành động của cấp ủy cấp cơ sở. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gươngtrong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

 Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 : “ Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học. Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành cho thấy, quy định về “ Trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đang nêu gương tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, về ý thức tổ chức kỷ luật và về đoàn kết nội bộ. Đây là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”

 Hiện nay, các cấp ủy Đảng toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quy định về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với mục đích là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh”, tỉnh Vĩnh Long cố gắng phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt vững vàng về tư tưởng chính trị, lành mạnh về đạo đức lối sống, gương mẫu tiêu biểu trước quần chúng nhân dân./.

Trần Tiến

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb